CONSULTORIA

AIO. cat, es una entitat  que sorgeix a partir de la inquietut, l’expertesa i el treball de les Agents per la Igualtat que la composen. Es constitueix amb la intenció de contribuir a la millora de la capacitat de vida de les persones a través del disseny i implementació de programes , formació i plans especifics per l'atenció i la prevenció de la violència masclista i la defensa dels drets humans.
 
Les nostres professionals son de formació i experiència multidisciplinaria contrastada a diferents nivells. Formadores, investigadores, psicologues que promouen en els seus projectes la igualtat des d'una perspectiva feminista, l'equitat de gènere i l'aplicació de la mirada interseccional.
 
El Servei de CONSULTORIA, té per objectiu aportar, facilitar i optimitzar solucions que giren al voltant de diferents àrees socials, com ara: Serveis d'atenció a les dones; Serveis d'Acollida i immigració, interculturalitat; Serveis socials; Acció comunitària, Plans de desenvolupament i mediació comunitària; Àmbit sanitari; Àmbit d'intervenció jurídica; Àmbit d'intervenció social; Professionals de mitjans de comunicació; Tercer sector; Persones amb càrrecs polítics, etc.


"Cap canvi social s'ha assolit mai sense una revolució.
Una revolució no és altra cosa que el pensament portat a l'acció"

Emma Goldman,
(feminista i activista nord-americana, 1869-1940)


OFERIM LA NOSTRA EXPERIENCIA EN:

Diagnòstics socials amb perspectiva interseccional.
Consisteix en estudis i / o recollida d'informació que permeti arribar a síntesi, interpretació i avaluació professional sobre determinades situacions. Per aquest motiu els diagnòstics són un pas fonamental -dins el procés metodològic- per establir objectius, decisions i planificació de plans, programes i / o projectes socials. Per tant, en aquest eix de treball busquem desenvolupar anàlisis descriptives, causals i d'avaluació, d'acord a les demandes dels que ho demanin. 

Avaluació de projectes.
Molt connectat amb l'anterior, amb l'avaluació de projectes proposem mesurar, analitzar i valorar els dissenys, processos i resultats de projectes, plans i / o programes, amb la finalitat de generar coneixement útil i necessari per a la presa de decisions, la retroalimentació, la millora de gestió, el compliment d'objectius, etc. 

Suport i assessorament tècnic.
En aquest eix es posa a disposició de les habilitats, competències, coneixements i recursos tècnics per a la incorporació de la perspectiva interseccional en projectes, programes i polítiques públiques i / o socials. 

Disseny i instruments d'anàlisi i intervenció.
A través d'ells s'obtenen elements, eines d'anàlisi de contextos, realitats i casos des d'una mirada interseccional. A partir d'això es construeixen instruments per a la intervenció. 

Investigacions.
Des d'una mirada feminista i interseccional aprofundim en diferents dimensions que creuen la vida de les dones immigrants i locals. Amb una trajectòria com a investigadores, hem indagat en diferents temes de rellevància social: violències, racisme, sexisme, conciliació laboral, servei domèstic, etc. Per això, la nostra aposta és visualitzar aspectes que, de vegades, són ignorats dins d'aquests estudis.

LES PROFESSIONALS

ELS TALLERS
Partners