Presentació

Amb l’observatori ens proposem donar una visió més àmplia, continuada i sobretot evolutiva de la situació actual de la Professió d’Agent Igualtat. Un dels nostres objectius és la observació i seguiment del panorama professional.

Una de les funcions més rellevants de l’Associació per la Igualtat i Recerca amb perspectiva de gènere, en tant que formada per Professionals Agents Igualtat de Catalunya,  és la revisió de forma sistemàtica de l’evolució de la Professió d’Agent d’Igualtat , informar de les gestions realitzades tant per la consolidació del perfil professional, per l’evolució de l’homologació de la formació , com de la situació de la contractació d’Agents d’Igualtat (AIO) a Catalunya.

L’Observatori de la Professió d’AIO, vol ser una eina estratègica que neix de la necessitat de posar en valor els avenços en la homologació i reconeixement de la professió, com també analitzar tot el que encara queda per fer.

La Missió que s’estableix com Observatori, es certament ambiciosa i de llarg recorregut. Les actuacions que es faran en aquest sentit, serviran per informar als i les  professionals de les gestions realitzades referents a la Professió. Estem obertes als suggeriments dels i les professionals.

Essencialment els punts centrals són:

  • La possibilitat de valorar les tendències de la professió
  • El seguiment de la contractació tant pública com a l'empresa privada
  • Les necessitats formatives
  • La mobilitat geogràfica al mercat de treball de la professió
  • Estudiar el marc legislatiu

 
L’impacte que ens proposem que tingui la Observació de l’evolució de la Professió:

  • Professional, en el sentit de contribuir a la millora de les condicions per l’exercici de la Professió.
  • Econòmica, en el sentit de poder propicia la ocupació de qualitat a les/els professionals.

Notícies

Nous articles!!
Partners